Klub Seniora w Zalesiu Górnym, powstał w roku 2008 ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie programu CAL. Koordynatorem działań Klubu z ramienia OPS Piaseczno jest Bogusława Meissner. Klub ma wybrany przez członków Klubu – 5-osobowy Zarząd. Przewodniczącą zarządu Klubu od lutego 2017 roku jest P. Danuta Kroc.
Klub Seniora skupia osoby, które zakończyły pracę zawodową, a chcą dalej uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym, produktywnie oraz sensownie spędzać czas. Celem Klubu Seniora jest zagospodarowanie czasu wolnego, aktywizacja i integracja mieszkańców Zalesia Górnego, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych, zacieśnienie więzi społecznych, środowiskowych, rodzinnych, edukacja.

Klub Seniora w Zalesiu Górnym skupia 70 osób.  Miejscem spotkań seniorów jest Dom Sołecki „Stara Biblioteka” przy ul. Wiekowej Sosny 4. Praca w Klubie to stałe spotkania: w czwartki oraz w zależności od potrzeb w poniedziałki i środy. Zakres działań to: spotkania integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, pogadanki na wybrane tematy przygotowane przez członków Klubu, wyjazdy, udział w uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez inne organizacje i instytucje, współpraca z Radą Sołecką, Gazetą Sołecką „Przystanek Zalesie”, miejscowymi organizacjami pozarządowymi, harcerskimi, wolontariuszami.
Klub Seniora inicjuje i uczestniczy w wielu działaniach i projektach realizowanych w Zalesiu.
Ważnym elementem pracy Klubu są działania samopomocowe. Członkowie Klubu służą sobie pomocą, wspierają się. Pomagają sobie wzajemnie w rozwiązywaniu bieżących problemów rodzinnych, zdrowotnych, finansowych.

Praca w Klubie realizowana jest poprzez:
współpracę z miejscowymi instytucjami, organizacjami i grupami w celu wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego, spotkania z zaproszonymi do Klubu Gośćmi – radnymi, policją, dziennikarzami, artystami, lekarzami, pisarzami. Integrację z Klubami Seniora działającymi w strukturach OPS /wspólne wyjazdy na wycieczki, spotkania w klubach/,
integrację  międzypokoleniową, wycieczki turystyczno-edukacyjne, rozrywkowe– poznajemy kulturę i historię, regularne spotkania klubowe

W każdym roku odbywa się ok 100 spotkań organizowanych przez Klub i przy współudziale Klubu nie tylko w siedzibie klubu, ale również w instytucjach zaprzyjaźnionych, partnerskich i w plenerze..Program pracy Klubu realizowany jest poprzez Projekt Socjalny „Aktywny Senior”. Działania w ramach projektu aktywizują nie tylko samych członków Klubu, ale również ich rodziny, znajomych, sąsiadów. Klub Seniora w Zalesiu Górnym jest miejscowym centrum aktywności, zauważonym przez władze, instytucje, organizacje i liczną rzeszę mieszkańców Zalesia Górnego i okolicznych miejscowości. Klub zmienił życie dość dużej grupy mieszkańców naszej Gminy, nie tyko członków klubu, gdyż z wieloma działaniami klub wychodzi do całej społeczności lokalnej. Jest postrzegany jako lider działań społecznych, a seniorzy są aktywnymi  uczestnikami życia społecznego, kulturalnego, obywatelskiego.

Miejsce spotkań: Dom Sołecki Zalesie Górne ul. Wiekowej Sosny 4.
Kontakt: MGOPS w Piasecznie, Bogusława Meissner – koordynator Klubu Seniora,  tel. 22 756 72 63

Opłaty: składki członkowskie w wysokości 10 zł miesięcznie

Uwagi:  Działalność  Klubu finansowana jest ze środków MGOPS Piasecznie.