Klub Seniora w Złotokłosie

Klub Seniora w Złotokłosie został powołany Zarządzeniem Dyrektora MGOPS w Piasecznie z dnia 05.06.2009r. Siedzibą klubu jest budynek Gminny w Złotokłosie przy ul. 3 Maja 30. Koordynatorem klubu  z ramienia MGOPS jest Małgorzata Jankowska. Klub  na dzień 31.12.2019r. liczył 52 osoby. Skupia on osoby w wieku poprodukcyjnym, które nie chcą zrezygnować z życia społecznego i nadal chcą być aktywni. Do Klubu należą seniorzy ze Złotokłosu  oraz z sąsiadujących wsi Gminy Piaseczno. Spotkania odbywają się w każdy wtorek w godz 17-19.

Działalność klubu dotychczas opierała się na rocznym planie, który uwzględniał potrzeby osób starszych, był on  korygowany  miesięcznym planem pracy opracowanym  przez członków klubu i koordynatora. Od stycznia 2020r w klubie realizowany jest projekt socjalny „Kreatywny  Senior” . Działania zaplanowane w projekcie są kontynuacją wcześniej ustalonych celów,  m.in  są to zajęcia ruchowe ,których zdaniem jest utrzymania jak najdłużej sprawności fizycznej seniorów, aktywizacja i integracja mająca na celu organizowanie wyjazdów turystycznych i spotkań kulturalno- edukacyjnych, spotkań okolicznościowych, spotkań integracyjnych. Również są podejmowane działania, które zwiększają samodzielność Seniorów i zapobiegają  wykluczeniu społecznemu oraz działania mające na celu zacieśnienie więzi rodzinnych i społecznych.

Miejsce spotkań: OSP w Złotokłosie przy ul. 3-Maja 30
Kontakt: MGOPS w Piasecznie, tel. 22 756-72-63,22-750-33-08
Spotkania: w każdy wtorek o godzinie 17.00-19.00 ( obecnie do weryfikacji)
Opłaty: składki członkowskie w wysokości 10 zł miesięcznie
Uwagi: Nasza działalność finansowana jest ze środków MGOPS-u i środków własnych klubu.