Piaseczyńska Rada Seniorów

Podstawy działania

Piaseczyńska Rada Seniorów została powołana przez Radę Miejską w Piasecznie w dniu 22 marca 2017 r. uchwałą nr 918/XXXII/2018. Nowelizacja z listopada 2013 roku ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wprowadziła art.. 5c, który zakłada możliwość powoływania gminnych rad seniorów. Art. 1 ustawy mówi, że  „Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej”. Nowe ciało doradcze władz lokalnych zgodnie z zamysłem ustawy ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Powołanie Piaseczyńskiej Rady Seniorów

Piaseczyńska Rada Seniorów została powołana przez Radę Miejską w Piasecznie w dniu 22 marca 2017 r. uchwałą nr 918/XXXII/2018 na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inż. Zdzisława Lisa, który obiecał powołanie gminnej rady seniorów w ostatniej kampanii wyborczej.

Skład Piaseczyńskiej Rady Seniorów

Piaseczyńska Rada Seniorów składa się z przedstawicieli organizacji senioralnych działających na terenie Gminy Piaseczno, w tym prowadzonych przez gminne jednostki Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz klubów seniora prowadzonych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie.

Uroczystość powołania PRS pierwszej kadencji

5 czerwca 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędzie Miasta i Gminy odbyła się uroczystość powołania pierwszego składu, na której byli obecni przedstawiciele organizacji senioralnych oraz władze samorządowe

Aktualny statut PRS – z dn. 24 listopada 2021 roku 

W trakcie pierwszej kadencji Piaseczyńskiej Rady Seniorów zostały podjęte liczne rozstrzygnięcia nadzorcze, które w wielu przypadkach zostały ugruntowane przez orzecznictwo sądów administracyjnych. Ważnym z punku widzenia prawa okazało się ważne nadanie nowego brzmienia Statutu Piaseczyńskiej Rady Seniorów dostosowanego do bieżącego orzecznictwa organów administracji publicznej oraz judykatury. Ponadto w nowym brzmieniu Statutu uwzględniono doświadczenia pierwszej kadencji w pracy z dotychczasowym brzmieniem Statutu.  

Nowa uchwała ma na celu dostosowanie jej brzmienia do obecnej wykładni art. 5c ustawy o samorządzie gminnym a także dokonuje ewaluacji Statutu. 6 czerwca br. skończyła się również pierwsza kadencja Piaseczyńskiej Rady Seniorów. W związku z tym dokonano zmian zapisów Statutu dostosowując go do realnych potrzeb, oczekiwań zarówno organów Gminy, Seniorów a także członków PRS wspierając organ doradczy w sprawnej i skutecznej pracy.  

W nowym brzmieniu Statutu zdefiniowano „seniora”. Pojęcie „seniora” jest ściśle związane z uprawnieniem organu stanowiącego do powołania rady seniorów oraz określenia trybu wyboru jej członków i zasad działania. Brak uszczegółowienia definicji na gruncie ustawy o samorządzie gminnym pozwala Radzie Miejskiej na doprecyzowanie tej kwestii. Określenie wieku uprawniającego do uczestnictwa w radzie seniorów jest niezwykle istotne, skoro zgodnie z art. 5c ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym jej członkami mają być przedstawiciele osób starszych. Wypełnienie dyspozycji art. 5c ustawy o samorządzie gminnym wymaga więc od Rady Miejskiej nadania pojęciu seniora konkretnego znaczenia (Wyrok NSA z dn. 27.10.2017 r., II OSK 349/16). Nowe brzmienie Statutu wspiera się definicją zawartą w art. 4 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. Dz.U. 2015 poz. 1705) , który mówi: osoba starsza – osoba, która ukończyła 60. rok życia.  

Nowe brzmienie statutu nie zawiera powtórzeń ustawowych w zakresie celów działania gminnej rady seniorów, dostosowano zapisy dotyczące obsługi administracyjnej gminnej rady seniorów a także doprecyzowano zapisy dotyczące powołania. Zmianie uległa również  liczba członków gminnej rady seniorów, która została uelastyczniona stosownie do reprezentacji środowiska seniorów w Piasecznie oraz zwiększającej się populacji osób starszych w Gminie Piaseczno.  

Nowe brzmienie Statutu reguluje materię zasiadania w organie doradczym przedstawicieli Burmistrza oraz Rady Miejskiej w Piasecznie. Bogate orzecznictwo sądów administracyjnych (m.in. wyrok WSA z siedzibą w Poznaniu z dnia 19.06 2018 r. IV SA/Po 353/18, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14.09.2015 syg. Akt IV SA/GI 14/15), stwierdza, iż niezgodne z prawem jest przepis mówiący, że swoich przedstawicieli do rady mogą zgłaszać Burmistrz Miasta i Rada Miejska, a więc przedstawiciele podmiotów nie przewidzianych art. 5 c ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Nie można bowiem przyjąć, że są oni przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych w rozumieniu powołanego wyżej przepisu. W związku z czym przedstawiciele powyższych organów nie zasiadają w Piaseczyńskiej Radzie Seniorów. 

Rada Miejska w Piasecznie nadała nowe brzmienie statutu uchwałą nr 1095/LIV/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku.

Nowy statut do pobrania: kliknij TUTAJ