Organizacje seniorów w Gminie Piaseczno

Klub Seniora w Woli Gołkowskiej powstał z inicjatywy mieszkańców. Działa od maja 2017 roku w oparciu Zarządzenie Dyrektora MGOPS Nr 021.10.2017. Obszarem działania klubu jest wieś Wola Gołkowska oraz wsie ościenne należące do Gminy Piaseczno. Miejscem spotkań Seniorów jest Świetlica w Woli Gołkowskiej przy ul. Jemioły 11. Spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach 17-19

Pracę klubu w porozumieniu z Zarządem klubu koordynuje starszy specjalista pracy socjalnej Małgorzata Jankowska tel. . Członkowie Klubu ustalili składkę miesięczną w wysokości 10,00 zł. Na dzień 31.12.2019 klub liczył 34 osoby. Celem klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu ludzi w podeszłym wieku, wzajemne wspieranie się, rozwijanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej, pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia, współpraca z ekspertami w zależności od potrzeb oraz integracja lokalnego środowiska.

Obecnie tj od stycznia 2020 -w Woli Gołkowskiej jest realizowany projekt socjalny „Zdrowy bo aktywny Senior z Woli Gołkowskiej”. Działania zaplanowane w projekcie są realizacją wcześniej ustalonych celów, m.in są to zajęcia ruchowe ,których zdaniem jest utrzymania jak najdłużej sprawności fizycznej Seniorów, aktywizacja i integracja mająca na celu organizowanie wyjazdów edukacyjno -turystycznych, spotkań okolicznościowych. Są również podejmowane działania, które zwiększają samodzielność Seniorów i zapobiegają wykluczeniu społecznemu.

Miejsce spotkań: świetlica w Woli Gołkowskiej przy ul. Jemioły 11

Spotkania: w każdą środę w godzinach 16-20 obecnie do weryfikacji, czas spotkań w zależności od sytuacji

Kontakt: MGOPS w Piasecznie,

koordynator Małgorzata Jankowska tel. 22 756 72 63 / 22 750 33 08

Opłaty: składki członkowskie w wysokości 10,00 zł miesięcznie

Uwagi: Nasza działalność finansowana jest ze środków MGOPS oraz ze środków własnych-składki członkowski