W związku z drastycznym wzrostem opłat za ogrzewanie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego dla uboższych mieszkańców gminy.

 

Zdając sobie sprawę, iż drastyczny wzrost kosztów ogrzewania dla odbiorców korzystających z ciepła miejskiego, będzie ogromnym obciążeniem finansowym, w szczególności dla osób uboższych, emerytów i rencistów czy rodzin wielodzietnych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie informuje o możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego lub z zasiłku celowego przyznanego w ramach ustawy o pomocy społecznej.

 

Dodatek mieszkaniowy (na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz. U. 2021, poz.2021 ze zm.) może zostać

przyznany dla gospodarstwa domowego, w których w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył kwot:

  • w gospodarstwie jednoosobowym – 2265,01 zł
  • w gospodarstwie wieloosobowym – 1698,76 zł.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.), czyli tzw. dochody netto.

 

Obok spełnienia kryterium dochodowego konieczne jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, przy czym powierzchnia użytkowa tego lokalu nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

Dodatek przyznaje się na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

  • Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto zarządcy budynku lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.
  • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio.

Więcej informacji na temat tej formy pomocy oraz konieczne druki można znaleźć na stronie internetowej https://mgops.piaseczno.eu/formy-pomocy/dodatki-mieszkaniowe/ bądź uzyskać informacje telefonicznie lub osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A.

Sprawy dodatków mieszkaniowych prowadzi p. Agnieszka Ziemian,
tel. 22 750 33 08,
e-mail: agnieszka.ziemian@mgops.piaseczno.eu

 

W ramach ustawy o pomocy społecznej można starać się o zasiłek celowy na opłaty mieszkaniowe. Kryterium dochodowe do uzyskania tej pomocy to 776 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 600 zł na osobę w rodzinie (ustawa o pomocy społecznej przewiduje jednak możliwość przyznania pomocy w sytuacjach szczególnych, gdy dochód przekracza te kryteria). Dochód ustala się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ze wszystkich źródeł dochodu z kwot tzw. netto.

Sprawy w ramach pomocy społecznej rozpatrywane są indywidualnie na podstawie wywiadu środowiskowego i zgromadzonych w sprawie dokumentów (potwierdzających dochody, wydatki czy stan zdrowia).

Osoby i rodziny, których szczególnie dotknął wzrost kosztów ogrzewania z ciepła miejskiego, zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź osobistego z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A, tel. 22 750 33 08 lub 22 756 72 63.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *